Rzeczy niemożliwe robimy od ręki, na cuda trzeba chwilę poczekać.

Czym zajmuje się nasza Fundacja?

 • Realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej.
 • Realizuje indywidualne programy edukacyjne zawierające podstawy programowe kształcenia ogólnego dostosowane do potrzeb i możliwości intelektualnych i psychofizycznych uczniów.
 • Umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa na każdym etapie kształcenia i samodzielnego funkcjonowania w środowisku.
 • Obejmuje opieką, zapewnia bezpieczeństwo i optymalne warunki dla prawidłowego rozwoju wychowanków.
 • Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami oraz integruje ze środowiskiem.
 • Współdziała z rodzicami i wspomaga ich w pełnieniu funkcji wychowawczych i edukacyjnych w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci i młodzież
 • Prowadzi przedsięwzięcia dydaktyczne, profilaktyczno-wychowawcze, rehabilitacyjne i rewalidacyjne w Ośrodku i środowisku lokalnym.
 • Udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rewalidacyjnej, rehabilitacyjnej i socjalnej przygotowując ich do samodzielności w życiu społecznym.
 • Organizuje dostępne formy wypoczynku i rehabilitacji w okresie nauki i ferii szkolnych.
 • Umożliwia rozwijanie kreatywności uczniów, ich uzdolnień i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych przez organizację zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych, które są prowadzone w miarę posiadanych środków.
 • Udziela rodzicom rzetelnej informacji na temat ich dzieci.
 • Wspomaga przez organizowanie i prowadzenie konsultacji, zajęć specjalistycznych, warsztatów umiejętności i grup wsparcia.
 • Zadania wychowawcze realizowane są w oparciu o szkolny program wychowawczy i szkolny program profilaktyki.

Nasze szkoły

Szkoła podstawowa specjalna

Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z pniepełnosprawnościami sprzężonymi w tym z autyzmem. Uczniowie niepełnosprawni w stopniu lekkim realizują podstawę programową tożsamą z tą, jaką przerabiają ich pełnosprawni rówieśnicy w szkołach masowych, z tym, że metody i formy pracy są dostosowane do ich możliwości intelektualnych oraz psychofizycznych.


Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy

Nauka w tej szkole polega na kształceniu ogólnym, w ramach którego uczniowie utrwalają i poszerzają zakres dotychczas zdobytej wiedzy i umiejętności. Głównym celem kształcenia jest przygotowanie młodzieży do pełnienia ról społecznych oraz do samodzielnego i aktywnego, dorosłego życia i pracy w warunkach chronionych. W naszych klasach prowadzimy profil przygotowania zawodowego - gospodarstwo domowe, w ramach którego nasi uczniowie zdobywają umiejętności kucharskie, ogrodnicze i hotelarskie.

Branżowa szkoła specjalna I stopnia

Podopieczni Fundacji mogą kontynuować naukę w Branżowej Szkole Specjalnej I Stopnia. Szkoła ta kształci uczniów w następujących zawodach: piekarz, kucharz, ogrodnik, sprzedawca, murarz, tynkarz, kamieniarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, betoniarz, zbrojarz, cieśla.

SZKOŁA ZAPEWNIA PŁATNĄ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ W WYBRANYCH KIERUNKACH KSZTAŁCENIA.


Specjalny punkt przedszkolny

Zapewniamy wsparcie terapeutyczne, edukacyjne i wychowawcze dla dzieci z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami. Umożliwiamy wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględniamy w swoich działaniach potrzeby środowiska. Zapewniamy dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi fachową pomoc zmierzającą do wszechstronnego rozwoju, nastawioną na uzyskanie jak najlepszych efektów kształcenia i wychowania. Do Przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 8 lat. Grupy przedszkolne, w zależności od niepełnosprawności dzieci składają się z 4-6 wychowanków. Nasz Specjalny Punkt Przedszkolny zapewnia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajęcia rewalidacyjne, których opis znajduje się TUTAJ.

Równocześnie przyjmujemy dzieci z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju, zapewniamy od 10h do 12h tygodniowo zajęć rewalidayjno-terapeutycznych.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zapewnia całodobową opiekę w ramach grup wychowawczych. Jest placówką feryjną zgodną z przepisami Ustawy o Systemie Oświaty. Prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze przez cały rok szkolny od godz 14:00 w niedzielę do godz. 16:00 w piątek. Opiekę w porze nocnej sprawuje wychowawca grupy wychowawczej oraz pomoc wychowawcy. Bogata oferta zajęć dodatkowych zawiera: zajęcia sportowe na hali widowiskowo-sportowej, nauka gry na instrumentach, nauka śpiewu. Prowadzone są również zajęcia rewalidacyjne, takie jak logopedia. Do grup wychowawczych przyjmujemy dzieci w wieku od 3 do 24 roku życia.

Warunki przyjęcia dziecka do ośrodka

 • podanie opiekuna prawnego
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • akt urodzenia
 • dwa zdjęcia

Zawsze wydaje się, że coś jest niemożliwe, dopóki nie zostanie to zrobione.
Nelson Mandela