Formy wsparcia dostępne dla naszych Podopiecznych

Jeden z największych atutów Ośrodka stanowi fakt, że jesteśmy placówką z tak rozległym zapleczem terapeutycznym i rewalidacyjnym, które w sposób wielowymiarowy stymuluje rozwój psychofizyczny dziecka niepełnosprawnego. W pracy rewalidacyjnej dla każdego ucznia dobieramy indywidualny program oraz metody i formy dydaktyczne. Tempo i czas aktywności, częstotliwość przerw dostosowujemy do aktualnych możliwości podopiecznego, na bieżąco monitorując przebieg i wyniki jego działań. Stosujemy zasadę powolnego stopniowania trudności, przechodząc od ćwiczeń prostych, do bardziej złożonych. Ćwiczymy przede wszystkim funkcje najbardziej zaburzone u dziecka, łącząc je z ćwiczeniami funkcji niezaburzonych (mocnych stron) w celu tworzenia właściwych mechanizmów kompensacji. Stosujemy również zasadę systematyczności i ciągłości oddziaływania terapeutycznego. Poniżej zamieszczamy wykaz zajęć rewalidacyjnych, terapii prowadzonych w naszych szkołach i internatach oraz innych form wsparcia.

Dogoterapia

Terapia z udziałem psa – metoda wzmacniająca efektywność rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies, prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutę.

Hydroterapia

Hydroterapia, dział fizjoterapii, inaczej wodolecznictwo, akwaterapia – metoda leczenia bodźcowego polegająca na zewnętrznym stosowaniu wody o różnych postaciach.

HIPOTERAPIA

Hipoterapia – forma rehabilitacji psycho-ruchowej, do której stosuje się konia. Jest jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej, czyli oddziałującej jednocześnie ruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie. W naszym Ośrodku dzieci zawożone są do stadniny w Michałowie, gdzie pod okiem specjalisty prowadzone są zajęcia.


Integracja sensoryczna

Terapia integracji sensorycznej odbywa się w odpowiednio wyposażonej sali terapeutycznej. Tam dzieci poprzez „naukową zabawę”, kierowaną przez terapeutę, organizują pracę swoich zmysłów tak, by była wydajna i stanowiła podstawę prawidłowego rozwoju. Terapia integracji sensorycznej jest terapią ruchem.

Korekta wad postawy

Sprawność ruchowa dziecka niepełnosprawnego intelektualnie ułatwia mu samodzielne funkcjonowanie w życiu codziennym. Odpowiednie doskonalenie motoryki dużej optymalnie wpływa na ogólny rozwój psychofizyczny małego człowieka.

Korekta wad wymowy

Korekta wad mowy to przede wszystkim zajęcia indywidualne. Odbywają się w salach wyposażonych w programy komputerowe i różnorodne interaktywne pomoce, gry edukacyjne, książki oraz zabawki. Celem terapii logopedycznej jest usprawnianie procesu komunikacji pacjenta w stopniu umożliwiającym mu samodzielne radzenie sobie w sytuacjach społecznych dnia codziennego.

Terapia pedagogiczna i psychologiczna

Nauczyciele i terapeuci podejmują odpowiednie działania, których celem jest niesienie pomocy dzieciom przejawiającym różnego rodzaju nieprawidłowości w rozwoju intelektualnym, emocjonalno-motywacyjnym a także zaburzenia zachowania.


Wczesne wspomaganie rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju to specjalistyczne zajęcia, które mają poprawiać sprawność dzieci z różnymi deficytami – skorzystać z takowych mogą m.in. dzieci z zaburzeniami autystycznymi czy też niewidzące lub niesłyszące maluchy.

Bezpłatne wyżywienie

W naszych placówkach wyżywienie jest bezpłatne! Posiadamy świetnie wyposażoną kuchnię i wykwalifikowany personel.

Bezpłatny dowóz

Wszyscy uczniowie Ośrodka są objęci bezpłatnym dowozem.