PROCEDURA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, PRZEDSZKOLA I GRUP WYCHOWAWCZYCH ZWIĄZANA Z PANDEMIĄ COVID-19 obowiązująca od dnia 31-08-2020

In Aktualności by Anna_Michnicka

Zarządzenie nr 6
Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Złote Serce w Pińczowie

Organizacja zajęć w szkole, przedszkolu:

 • Wychowanek/uczeń przywożony do szkoły przed wejściem do budynku ma mieć mierzoną temperaturę oraz zdezynfekować ręce.
 • Temperatura przekraczająca 37,4 kwalifikuje ucznia do natychmiastowego odwozu do domu po wcześniejszym telefonie do rodzica/opiekuna.
 • Do szkoły/przedszkola może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły/przedszkola i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły/przedszkola, zachowując zasady:
 1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli(m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa i dezynfekcja rąk).
 • Ogranicza się przebywanie w szkole/przedszkolu osób z zewnątrz do niezbędnego minimum(obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 • Jeżeli pracownik szkoły/przedszkola zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły/przedszkola należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Zaleca się korzystanie przez uczniów i dzieci przedszkola z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich , wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 • Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły/przedszkola/internatu mają obowiązek mierzenia temperatury, dezynfekować dłonie, mieć zakryte usta i nos.
 • Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 • Nakazuje się codzienne prace sprzątające ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych– poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

DEZYNFEKCJA w SZKOLE I PRZEDSZKOLU ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W GODZINACH: 8.30, 10.30, 12.30, 14.30

DEZYNFEKCJA W INTERNACIE ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W GODZINACH: 14.00 i 18.30 TOALETY BĘDĄ DEZYNFEKOWANE CO 2 GODZINY.

Zarządzenie nr 7
Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Złote Serce w Pińczowie

Organizacja pracy grup wychowawczych

 • Obowiązuje całkowity zakaz przebywania w grupach wychowawczych osób postronnych, rodziców/opiekunów prawnych od godziny 15.00 do 7.30 rano. Spowodowane jest to brakiem możliwości dezynfekcji wszystkich ciągów pieszych, toalet i holu.
 • W grupach wychowawczych mogą przebywać jedynie wychowankowie bez objawów chorobowych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Wychowanek/uczeń przywożony do internatu przed wejściem do budynku ma mieć mierzoną temperaturę oraz zdezynfekowane ręce.
 • Temperatura przekraczająca 37,4 kwalifikuje ucznia do natychmiastowego odwozu do domu po wcześniejszym telefonie do rodzica/opiekuna.
 • Wychowankowie grup wychowawczych powinni starać się zachować dystans podczas pobytu w internacie, czystość w użytkowanych pomieszczeniach, często myć ręce ciepłą wodą z mydłem oraz wietrzyć pomieszczenia mieszkalne. Mają także obowiązek przechowywać własne podręczniki, przybory szkolne oraz rzeczy osobiste w przydzielonej im szafce i ograniczyć dostęp do nich dla osób trzecich.
 • W przypadku wystąpienia u wychowanka nagłych objawów infekcji dróg oddechowych, należy natychmiast odizolować go od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów oraz umożliwić skorzystanie z Tele porady medycznej.
 • W przestrzeniach wspólnych (pomieszczenia do pracy własnej) należy zachować podwyższone rygory bezpieczeństwa i higieny: częste mycie i dezynfekowanie łazienek, pomieszczeń kuchennych, blatów w pokojach oraz pomieszczeniach wspólnie użytkowanych (np. w pokojach cichej nauki).

ŹRÓDŁO: https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii