PROCEDURA FUNKCJONOWANIA ZWIĄZANA Z PANDEMIĄ COVID-19

In Aktualności by Anna_Michnicka

Od poniedziałku, 18 maja br. uruchamiamy kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie.

Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i zajęcia rewalidacyjne

W związku z przywróceniem możliwości prowadzenia rehabilitacji ruchowej czy fizjoterapii będzie można prowadzić zajęcia specjalistyczne w jednostkach systemu oświaty.

Od poniedziałku, 18 maja br. przywracamy możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju.

Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymujemy tym samym obowiązek realizowania podstawy programowej zarówno dla uczniów, których rodzice i opiekunowie zdecydują się na posłanie swoich dzieci do szkół, jak i dla uczniów pozostających w domach.

ŹRÓDŁA:
https://www.gov.pl/web/edukacja/co-ze-szkolami-do-wakacji

https://www.gov.pl/web/edukacja/dodatkowe-wytyczne-dla-dyrektorow-i-nauczycieli-opieka-uczniow-klas-1-3-i-organizacja-konsultacji-na-terenie-szkoly

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA ZWIĄZANA Z PANDEMIĄ COVID-19 W CZASIE ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH, OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH OD DNIA 18.05.2020 r

Zarządzamy:

 • wychowanek/uczeń przywożony do przedszkola czy szkoły przed wejściem do budynku bez względu na stopień niepełnosprawności ma mieć zmierzoną temperaturę i zdezynfekowane ręce,
 • w salach w których przebywają wychowankowie mają być usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można zdezynfekować,
 • zabrania się przywożenia jakichkolwiek przedmiotów, zabawek z domu rodzinnego,
 • należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę w czasie przerwy lub wyjścia na spacer na świeże powietrze,
 • zabrania się wchodzenia do budynku rodzicom, opiekunom prawnym (osobom trzecim), którzy nie są związani z procesem dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczym i nie są pracownikami Ośrodka,
 • do szkoły na w/w zajęcia może uczestniczyć dziecko zdrowe bez objawów chorobowych, sugerujących choroby zakaźne (katar, kaszel, podwyższoną temperaturę, biegunkę, wymioty),
 • jeśli dziecko w czasie zajęć manifestuje przejawy choroby należy go natychmiast odizolować w wyznaczonym miejscu, powiadomić pilnie rodziców, odwieźć do domu rodzinnego,
 • pomieszczenia sal dydaktycznych przed każdym posiłkiem winny być zdezynfekowane (ławki, stoły, stołki),
 • obowiązkowo należy przeprowadzić dezynfekcję po zakończonych zajęciach w salach, sekretariacie jak również w szatni, ciągi piesze, schody, poręcze.
 • nie ma obowiązku noszenia na terenie placówki masek ochronnych, przyłbic,
 • organizacja żywienia według innej procedury.

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA ZWIĄZANA Z PANDEMIĄ COVID-19 W CZASIE PRZYWOZÓW I ROZWOZÓW UCZNIÓW OD DNIA 18.05.2020 r

Zarządzamy:

 • maksymalna liczba osób w samochodzie powinna wynosić 50% miejsc (siedzeń) dostępnych w danym pojeździe,
 • każdy z pracowników (kierowca, pomoc nauczyciela) ma obowiązek noszenia maski lub przyłbicy w czasie przejazdu samochodem,
 • po każdym przywożeniu i rozwożeniu uczniów należy zdezynfekować fotele, pasy oraz elementy, których mógł dotykać uczeń t. j klamki, drzwi wejściowe, plastiki boczne, szyby. W miarę możliwości przynajmniej raz dziennie należy przemyć podłogę w samochodzie środkiem dezynfekującym,
 • uczniowie powinni w czasie podróży mieć założone maski lub przyłbice a jeśli stan niepełnosprawności nie pozwala na założenie maski lub przyłbicy uczeń powinien być umiejscowiony w ostatnim rzędzie w pojeździe.

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA ZWIĄZANA Z PANDEMIĄ COVID-19 Z ZARZĄDZENIEM Z DNIA 15.V.2020r.

Dla kuchni

Zarządzamy:

 • przed wejściem do budynku dezynfekcja rąk oraz założenie rękawiczek ochronnych przez cały czas pracy na terenie kuchni , wydawalni posiłków,
 • po każdej zmianie rękawiczek należy zdezynfekować ręce,
 • obowiązkiem jest noszenie przyłbic lub maseczek w czasie wydawania posiłków dla uczniów i wychowanków przedszkola,
 • po zakończeniu procesu gotowania i wydawania posiłków należy zdezynfekować całość pomieszczeń (blaty, powierzchnie płaskie, podłogi, drzwi, klamki, sanitaria) oraz sprzęty ruchome (krajalnica, mikser, maszyna do ziemniaków),
 • po każdym wydaniu posiłków naczynia należy wymyć w temperaturze minimum 60 stopni oraz zwiększyć ilość detergentów dezynfekujących,
 • maksymalna liczba uczniów przebywających na stołówce przy ul. Batalionów Chłopskich 5 – 12 osób, Umianowicach – 11 osób w odległości 50 cm,
 • po każdym korzystaniu z posiłków należy zdezynfekować stoły, blaty, powierzchnie płaskie, klamki, drzwi,
 • dezynfekcje przeprowadza pracownik który zobowiązany jest podpisać protokół własnoręcznym podpisem,
 • wprowadza się całkowity zakaz wstępu do kuchni i pomieszczenia wydawalni posiłku osobom trzecim.